Схема jvc kd r412

Схема jvc kd r412

2 страницы подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

àczania przewodów Руководство по установке.

Instrukcja monta˝u/pod∏àczania przewodów, Montaż / установка / εγκατασταση, Ostrzeżenia / предупреждения / προφυλαξεισ

Instrukcja monta˝u/pod∏àczania przewodów

Руководство по установке/подключению
Εγ ειρίδιo εγκατάστασης/συνδέσεων

POLSKI / РУССКИЙ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

Uchwyt / Кронштейн / Γλωττίδα στερέωσης *

Śruby z płaskim łbem (M5 × 8 mm) / Болты с плоской головкой
(M5 × 8 мм) / Bίδες με επίπεδη κεφαλή (M5 × 8 mm) *

MONTAŻ / УСТАНОВКА / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Montaż urządzenia bez kieszeni / При установке устройства без использования
муфты / Όταν τoπoθετείτε τη συσκευή χωρίς χρήση της βάσης

Montaż w desce rozdzielczej / Монтаж / Στερέωση εντός του ταμπλό

• Aby zapobiec zwarciom:
– Odłącz końcówkę ujemną akumulatora i podłącz wszystkie urządzenia

elektryczne przez zainstalowaniem urządzenia.

– Zabezpiecz końcówki NIEUŻYWANYCH przewodów taśmą izolującą.
• Należy uziemnić jednostkę przed podłączeniem jej do podwozia.
• Wymień bezpiecznik na nowy o określonej wartości znamionowej.
• Podłącz głośniki o mocy maksymalnej powyżej 50 W (impedancja

4 Ω do 8 Ω). Możesz też zmienić ustawienie . (Patrz str. 16
INSTRUKCJA OBSŁUGI.)

• Podczas pracy urządzenia radiator silnie się nagrzewa. Należy zachować

ostrożność, aby nie dotknąć go podczas demontażu.

• Για να αποτρέψετε τα βραχυκυκλώματα:
Αποσυνδέστε τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας και πραγματοποιήστε όλες

τις ηλεκτρικές συνδέσεις πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή.

Καλύψτε τους ακροδέκτες όσων καλωδίων ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ με

• Βεβαιωθείτε ότι θα γειώσετε τη συσκευή αυτή στo αμάξωμα τoυ oχήματoς

ξανά μετά την εγκατάσταση.

• Αντικαταστήστε την ηλεκτρική ασφάλεια με άλλη, με τα αντίστοιχα

• Συνδέστε ηχεία μέγιστης ισχύος μεγαλύτερης από 50 W (σύνθετη αντίσταση

4 Ω έως 8 Ω). Σε αντίθετη περίπτωση, αλλάξτε τη ρύθμιση . (βλ.
σελίδα 16 των O∆ΗΓΙΕΣ.)

• Η ψύκτρα ζεσταίνεται πoλύ κατά τη χρήση. Πρoσέχετε να μην την αγγίξετε

καθώς αφαιρείτε τη συσκευή.

• Предотвращение короткого замыкания:
– Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора и установите все

электрические соединения перед установкой устройства.

– Обмотайте выводы НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ проводов

• После установки обязательно заземлите данное устройство на

• Замените плавкий предохранитель на предохранитель

• Подключите динамики с максимальной мощностью более

50 Вт (сопротивление от 4 Ω до 8 Ω). В противном случае
измените настройку . (См. ИНСТРУКЦИИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ на стр. 16.)

• Радиатор во время использования сильно нагревается. Старайтесь

его не трогать во время удаления устройства.

12 V DC, UJEMNE, uziemienie / 12 В пост. тока,
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ заземление / 12 V DC, ΑΡΝΗΤΙΚΗ γείωση

System samochodowy / К
автомобильной системе / Προς το
σύστημα αυτοκινήτου

Potrzebne są zestawy instalacyjne odpowiadające
Twojemu samochodowi. / Необходим комплект
установки, который соответствует Вашему
автомобилю. / Χρειάζεστε ένα κιτ εγκατάστασης
κατάλληλο για το αυτοκίνητό σας.

Sprawdź system akumulatorowy w
samochodzie / Проверьте систему
аккумулятора в автомобиле /
Ελέγξτε το σύστημα μπαταρίας στο
αυτοκίνητό σας

OSTRZEŻENIA / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Demontaż urządzenia / Удаление устройства /
Αφαίρεση της συσκευής

Najpierw uwolnij tylną część. / Сначала отсоедините заднюю часть. /
Απασφαλίστε πρώτα το πίσω τμήμα.

Na poniższym rysunku przedstawiono typowy sposób montażu.
Odpowiedzi na wszelkie pytania i innych informacji na temat zestawów
montażowych udzieli przedstawiciel handlowy JVC samochodowego
sprzętu grającego lub firma dostarczająca zestawy.

Radiator / Радиатор / Ψύκτρα

На следующих иллюстрациях показана типовая установка.
Если у Вас есть какие-либо вопросы, касающиеся установки,
обратитесь к Вашему дилеру автомобилнего специалиста JVC или
в компанию, поставляющую соответствующие принадлежности.

Η εικόνα πoυ ακoλoυθεί απεικoνίζει μια τυπική εγκατάσταση. Για
oπoιαδήπoτε απoρία σας ή για περισσότερες πληρoφoρίες σχετικά με κιτ
εγκατάστασης, απευθυνθείτε στoν αντιπρόσωπo συστημάτων ψυχαγωγίας
oχημάτων της JVC ή σε εταιρείες πoυ παρέχoυν τέτoια κιτ.

Wykonaj niezbędne połączenia elektryczne (patrz
strona 2).
Выполните необходимые подключения
контактов, как показано на оборотной стороне
этой инструкции (см. стр. 2).
Κάντε τις αναγκαίες ηλεκτρικές συνδέσεις (βλ. σελίδα 2).

Należy wygiać i trzymać sztywno.
Отогните соответствующие фиксаторы,
предназначенные для прочной установки корпуса.
Λυγίστε τις κατάλληλες γλωττίδες για να συγκρατηθεί η
βάση σταθερά στη θέση της.

Zainstalowac jednostkę pod
kątem mniejszym niż 30
stopni.
Установите устройство
под углом менее 30°.
Τoπoθετήστε τη μoνάδα υπό
γωνία μικρότερη των 30°.

Stawiając urządzenie pionowo należy uważać, aby nie uszkodzić

umieszczonego z tyłu bezpiecznika.

Nie wchodzi w skład zestawu.

Устанавливайте устройство таким образом, чтобы не

повредить предохранитель, расположенный сзади.

Hе входит в комплект поставки.

Όταν τoπoθετείτε τη συσκευή σε όρθια θέση, πρoσέχετε να μην

πρoκαλέσετε ζημιά στην ασφάλεια πoυ βρίσκεται στo πίσω μέρoς της
συσκευής.

∆ε συμπεριλαμβάνoνται στη συσκευασία της συσκευής αυτής.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące
podłączania zasilania i głośników

• NIE podłączać przewodów głośnikowych kabla zasilania do

akumulatora. Może to spowodować poważne uszkodzenie
urządzenia.

• PRZED podłączeniem przewodów głośnikowych kabla zasilania do

głośników sprawdź okablowanie głośników w samochodzie.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по питанию и
подключению громкоговорителей

• НЕ подключайте провода громкоговорителей к аккумулятору

автомобиля, иначе устройство будет повреждено.

• ПЕРЕД подключением проводов громкоговорителей к кабелю

питания громкоговорителя проверьте схему соединений
громкоговорителей в Вашем автомобиле.

ΠΡOΦΥΛΑΞΕΙΣ κατά τις συνδέσεις
τρoφoδoσίας ρεύματoς και ηχείων

• ΜΗ συνδέετε τα καλώδια ηχείων της συσκευής με την μπαταρία τoυ

oχήματoς, διότι ενδέχεται να πρoκληθεί σoβαρή ζημιά στη συσκευή.

• ΠΡOΤOΥ συνδέσετε τα καλώδια ηχείων της συσκευής με τα ηχεία, ελέγξτε

την καλωδίωση των ηχείων τoυ oχήματoς.

Lista elementów / Комплект
поставки / Λίστα εξαρτημάτων
A Przedni panel / Панель

управления / Πρόσoψη (×1)

B Kieszeń / Муфта / Βάση (×1)
C Przednia część obudowy /

Декоративную панель /
∆ιακoσμητικό πλαίσιo (×1)

D Kabel zasilania / Шнур питания /

Καλώδιο τροφοδοσίας (×1)

E Uchwyty / Рычаги / Κλειδιά (×2)

Bezpiecznik przepala się. .

Bezpiecznik przepala się.

] Czy czerwony i czarny przewód podłączono

Nie można włączyć zasilania.

] Czy podłączono żółty przewód?

Z głośników nie dochodzi żaden dźwięk.

] Czy na przewodzie

głośnikowym nie ma zwarcia?

Na ekranie pojawia się komunikat “PROTECT” i nie można wykonać

] Czy przewód wyjścia głośnika nie jest zwarty lub

nie dotyka podwozia samochodu/urządzenia głównego? ; Czy wyzerowałeś
pamięć?

Dźwięk jest zniekształcony.

] Czy przewód głośnikowy jest uziemiony? ;

Czy styki “–” terminals głośnika lewego i prawego są razem uziemione?

Zmiana barwy dzwięku podczas hałasu.

] Końcowz kabel należy

podłączyć do podwozia używając krótszego I grubszego kabla?

Urządzenie silnie się nagrzewa.

] Czy przewód głośnikowy jest

Читайте также:  Родословная в детский сад картинки

uziemiony? ; Czy styki “–” terminals głośnika lewego i prawego są razem
uziemione?

Radioodtwarzacz nie działa.

] Czy wyzerowałeś pamięć?

] Правильно ли подключены черный и

Питание не включается.

] Подключен ли желтый провод?

Звук не выводится через громкоговорители.

] Нет ли короткого

замыкания на кабеле выхода громкоговорителей?

На дисплее отображается сообщение “PROTECT”, и операция не

] Не замкнут ли накоротко выводной провод

динамика или не соприкасается ли с шасси автомобиля/головным
устройством? ; Выполнена ли перенастройка приемника?

] Заземлен ли провод выхода громкоговорителей? ;

Заземлены ли разъемы “–” правого (R) и левого (L) громкоговорителей?

Шум мешает звучанию.

] Соединен ли находящийся сзади зажим

заземления с шасси автомобиля с помощью более короткого и тонкого
шнуров?

] Заземлен ли провод выхода

громкоговорителей? ; Заземлены ли разъемы “–” правого (R) и левого
(L) громкоговорителей?

Приемник не работает.

] Выполнена ли перенастройка приемника?

Η ασφάλεια καίγεται.

] Είναι τo κόκκινo και τo μαύρo καλώδιo σωστά

Η συσκευή δεν τίθεται σε λειτoυργία.

] Είναι τo κίτρινo καλώδιo

∆εν παράγεται ήχoς στα ηχεία.

] Μήπως τo καλώδιo εξόδoυ πρoς τα ηχεία

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “PROTECT” και δεν είναι

δυνατή καμία λειτουργία.

] Μήπως το καλώδιο εξόδου στο ηχείο είναι

βραχυκυκλωμένο ή αγγίζει το σασί του αυτοκινήτου/το σώμα της συσκευής; ; Έχετε
επαναφέρει τo δέκτη;

O ήχoς παράγεται με παραμόρφωση.

] Μήπως τo καλώδιo εξόδoυ πρoς τα

ηχεία είναι γειωμένo; ; Μήπως oι ακρoδέκτες “–” των αριστερών (L) και των δεξιών
(R) ηχείων είναι γειωμένoι σε κoινό σημείo;

O θόρυβoς πρoκαλεί παρεμβoλές στoυς παραγόμενoυς ήχoυς.

o πίσω ακρoδέκτης γείωσης συνδεδεμένoς με τo αμάξωμα τoυ αυτoκινήτoυ με
κoντύτερo και παχύτερo καλώδιo;

Η συσκευή ζεσταίνεται πoλύ.

] Μήπως τo καλώδιo εξόδoυ πρoς τα ηχεία

είναι γειωμένo; ; Μήπως oι ακρoδέκτες “–” των αριστερών (L) και των δεξιών (R)
ηχείων είναι γειωμένoι σε κoινό σημείo;

O δέκτης αυτός δεν λειτoυργεί καθόλoυ.

] Έχετε επαναφέρει τo δέκτη;

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / BЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ / ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡOΒΛΗΜΑΤΩΝ

Przewód sygnałowy /
Кабель сигнала / Καλώδιo
σήματoς
*

Rozgałęźnik Y / Разъем Y / ∆ιακλαδωτήρας *

Przewód zdalnego sterowania / Провод
внешнего устройства / Καλώδιo τηλεχειρισμoύ

Niebieski (z białym paskiem) przewód urządzenia / К синему (с белой полосой)
проводу устройства / Προς μπλε (με λευκή λωρίδα) καλώδιο της συσκευής

Tylne głośniki lub głośnik niskotonowy / Задние динамики или сабвуфер / Πίσω ηχεία ή υπογούφερ
Odpowiednio ustaw , patrz strona 16 INSTRUKCJA OBSŁUGI. / Выполните
необходимую настройку . См. стр. 16 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. /
Διενεργήστε τη ρύθμιση ανάλογα, βλ. σελίδα 16 των O∆ΗΓΙΕΣ.

Tylny zacisk uziemienia / Задний разъем заземления / Ακρoδέκτης γείωσης στo πίσω μέρoς της συσκευής

Bezpiecznik 15 A / Предохранитель 15 A / Ασφάλεια 15 A

Wejście sygnału zdalnego sterowania z kierownicy (dla modelu KD-R412/KD-R411) / Вход
рулевого пульта дистанционного управления (для le KD-R412/KD-R411) / Υπoδoχή
σύνδεσης πρoσαρμoγέα τηλεχειριστηρίoυ τιμoνιoύ (για το KD-R412/KD-R411)

Gniazdo antenowe / Разъем антенны / Ακρoδέκτης κεραίας

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Wyzerować pamięć jednostki. / Выполните
сброс устройства. / Επαναφέρετε το δέκτη.

Podłączanie wzmacniacza zewnętrznego lub głośnika niskotonowego (dla modelu KD-R412/KD-R411) /
Подключение внешнего усилителя или низкочастотного динамика (для le KD-R412/KD-R411) / Σύνδεση
του εξωτερικού ενισχυτή ή υπογούφερ (για το KD-R412/KD-R411)

Dla niektórych samochodów marki VW/Audi lub Opel (Vauxhall) / Для некоторых
автомобилей VW/Audi или Opel (Vauxhall) / Για ορισμένα αυτοκίνητα VW/Audi
ή Opel (Vauxhall)

Może być konieczna modyfikacja przewodów w dostarczonym kablu zasilania, zgodnie z ilustracją. /
Возможно, потребуется изменить схему соединений для прилагаемого шнура питания, как
показано на рисунке. / Ενδέχεται να χρειαστεί να τρоπоπоιήσετε την καλωδίωση της παρεχóμενης δέσμης
καλωδίων ρεύματоς, σύμφωνα με την εικóνα.
• Przed instalacją odbiornika skontaktuj się ze sprzedawcą samochodu. / Перед установкой приемника

обратитесь к авторизованному агенту по продажам автомобильных систем. / Πρоτоύ
εγκαταστήσετε τη συσκευή αυτή, απευθυνθείτε στоν εξоυσιоδоτημένо αντιπρóσωπо τоυ оχήματóς σας.

Oryginalny układ przewodów / Исходная схема соединений / Αρχική καλωδίωση

Zmodyfikowany układ przewodów

Jeśli odbiornik nie włącza się, użyj układu przewodów 2. / Если приемник не включается,
используйте преобразованную схему соединений 2. / Εάν η συσκευή δεν τίθεται σε
λειτоυργία, χρησιμоπоιήστε την τρоπоπоιημένη καλωδίωση
2.

Złącze ISO / Разъем ISO /
Σύνδεσμоς ISO

Y: Żółty / Желтый / Κίτρινо
R: Czerwony / Красный / Κóκκινо

Zmodyfikowany układ przewodów

Nie wchodzi w skład zestawu. / Не входит в комплект поставки. / ∆ε συμπεριλαμβάνoνται στη συσκευασία της συσκευής αυτής.

Solidnie umocuj przewód uziemiający do masy samochodu, w miejscu nie pokrytym lakierem. / Плотно прикрепите

заземляющий провод к металлическому кузову или шасси автомобиля—в месте, не покрытом краской. / Στερεώστε
γερά τo καλώδιo γείωσης στo μεταλλικó πλαίσιo ή τo αμάξωμα τoυ oχήματoςσε σημείo πoυ δεν είναι βαμμένo.

WAŻNE/ВАЖНО/ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Specjalna wiązka (dostępna jako oddzielny produkt) przydatna do użycia w samochodzie i zalecana do podłączenia urządzenia do samochodu. / Для подключения устройства к
автомобилю рекомендуется использовать особый жгут проводов, подходящий для конкретного автомобиля (приобретается отдельно). / Για τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του αυτοκινήτου σας, συνιστάται
προσαρμοσμένη πλεξούδα καλωδίωσης (πωλείται ξεχωριστά) που είναι κατάλληλη για το αυτοκίνητό σας.

Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowego sprzętu grającego JVC lub z firmą dostarcząjącą zestawy, aby uzyskać
informacje o połączeniu. / Для получения дополнительной информации по подключению обратитесь к дилеру
автомобильных аудиосистем JVC или в компанию, поставляющую комплекты. / Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο
συστημάτων ψυχαγωγίας οχημάτων της JVC ή μια εταιρεία που παρέχει κιτ, για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση.

(A) Jeżeli pojazd posiada złącze ISO / Если в автомобиле имеется разъем

ISO / Αν το αυτοκίνητό σας έχει υποδοχή ISO

(B) Jeżeli pojazd NIE posiada złącza ISO / Если в автомобиле ОТСУТСТВУЕТ разъем ISO / Αν το

αυτοκίνητό σας ΔΕΝ έχει υποδοχή ISO

Niestandardowa wiązka okablowania (dostępna
jako oddzielny produkt) / Особый жгут проводов
(приобретается отдельно) / Δέσμη καλωδίων
προσαρμοσμένης καλωδίωσης (πωλείται ξεχωριστά)

Niestandardowa wiązka okablowania (dostępna
jako oddzielny produkt) / Особый жгут проводов
(приобретается отдельно) / Δέσμη καλωδίων
προσαρμοσμένης καλωδίωσης (πωλείται ξεχωριστά)

Złącze ISO / Разъем ISO / Σύνδεσμоς ISO

Å/ ı Tylny głośnik, prawy (fioletowy/fioletowy, czarny pasek) (+/–)

Правый задний динамик (фиолетовый/фиолетовый с черной
полосой) (+/–)
Πίσω ηχείο, δεξιά (Μοβ/Μοβ, μαύρη λωρίδα) (+/–)

З / О Przedni głośnik, prawy (szary/szary, czarny pasek) (+/–)

Правый передний динамик (серый/серый с черной полосой)
(+/–)
Μπροστινό ηχείο, δεξιά (Γκρι/Γκρι, μαύρη λωρίδα) (+/–)

Читайте также:  Как разобрать алюминиевую дверь

‰ / Ï Przedni głośnik, lewy (biały/biały, czarny pasek) (+/–)

Левый передний динамик (белый/белый с черной полосой) (+/–)
Μπροστινό ηχείο, αριστερά (Άσπρο/Άσπρο, μαύρη λωρίδα) (+/–)

М / У Tylny głośnik, lewy (zielony/zielony, czarny pasek) (+/–)

Левый задний динамик (зеленый/зеленый с черной полосой)
(+/–)
Πίσω ηχείο, αριστερά (Πράσινο/Πράσινο, μαύρη λωρίδα) (+/–)

Ô Do samochodowego systemu telefonicznego (Brązowy) / К

системе сотового телефона (Коричневый) / Προς σύστημα κινητού
τηλεφώνου (Καφέ)

Akumulator samochodowy 12 V (Żółty) / Аккумулятор автомобиля
12 В (Желтый) / Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V (Κίτρινo)

Przewód znalny/zasilania, maks. 200 mA (Niebieski, z białym paskiem)
/ Удаленный провод или антенна, макс. 200 mA (Синий, с белой
полосой) / Καλώδιο τηλεχειρισμού/κεραία τροφοδοσίας, 200 mA τo
πoλύ (Μπλε, με λευκή λωρίδα)

Końcówka akcesoriów (Czerwony) / Разъем для дополнительной
принадлежности (Красный) / Ακροδέκτης αξεσουάρ (Κóκκινo)

Metalowa karoseria/podwozie samochodu (Czarny) /
Металлический корпус/шасси автомобиля (Черный) / Μεταλλικό
σώμα/σασί του αυτοκινήτου (Μαύρo)

Одним из популярных производителей автомобильных магнитол является JVC. Магнитолы этой марки уже давно полюбились автомобилистам. Преимуществами магнитол этого производителя являются:

 • кнопки и обозначения на экране выполнены стандартные, чтобы пользователь не путался;
 • удобное управление;
 • распиновка магнитолы JVC может быть осуществлена пользователем самостоятельно.

Перед тем как подключить магнитолу, необходимо проверить соответствие короба. Есть 2 стандарта:

 • европейский;
 • американский (еще используется в Японии и Южной Корее).

В первом случае используют одноблочный вариант или еще его называют 1DIN, во втором — двухблочный или 2DIN.

Как подключить магнитолу

Подключить магнитолу можно 2 способами в зависимости от того, новый автомобиль или нет.
В современных новых автомобилях есть ICO переходник. Он универсальный, и при его наличии с подключением справится практически любой водитель. Все, что нужно будет сделать для подключения магнитолы — следовать указаниям инструкции.

Такой универсальный переходник есть не во всех автомобилях. В модификациях старого типа подключение магнитолы выполнялось присоединением напрямую. Чтобы это сделать, необходимо было знать последовательность при подключении.

Перед тем как подключать магнитолу, нужно отключить источники питания. Когда это не получается сделать, то провода подлежат тщательной зачистке, пайке. Затем они изолируются. К массе и тем проводам, которые соединены с динамиками, плюсовыми клеммами лучше не прикасаться.

Используют медный провод с несколькими жилами, диаметром от 4 мм с установкой предохранителя. С клеммами расстояние от них до предохранителя превышает 40 см.

Схема распиновки

Для правильной распиновки используется следующая схема подключения автомагнитолы JVC:

 • провод, обозначенный красным, присоединяется на 12 В плюс;
 • провод, обозначенный синим, присоединяют к управлению антенной;
 • желтый провод подключают через ЗЗ на плюс;
 • провод, обозначенный белым, идет к левому динамику;
 • черный провод идет к корпусу (масса);
 • зеленый провод подключают к левому заднему динамику;
 • серый провод идет к переднему правому динамику;
 • фиолетовый провод идет к правому заднему динамику.

Кроме этой схемы подсоединения важно, что минусовые провода имеют полосы: черную, серую или белую. Предохранитель важен на красном проводе, как и в том случае, если соединить провода красный и желтый.

Руководство пользователя

Инструкция по эксплуатации автомагнитолы JVC содержит предупреждения:

 • Не стоит пользоваться опциями, которые отвлекают от безопасного движения на дороге. Главное в автомобильной езде — соблюдение правил дорожного движения.
 • Перед тем как начать воспроизведение, лучше уменьшить громкость, чтобы динамики не повредились из-за резких звуковых перепадов.
 • Громкость звука магнитолы не должна глушить звуки за окном, чтобы водитель мог слышать, что происходит вокруг.
 • Не рекомендуется использовать устройства, которые отвлекают от вождения или каким-то образом воздействуют на безопасность движения. Автомагнитола не должна отвлекать внимание водителя от движения.
 • При образовании конденсата на диске может произойти ошибка чтения. В этом случае диск необходимо извлечь и просушить.
 • Сохраненные данные необходимо копировать во избежание их потери.
 • Не рекомендуется вставлять металлические предметы внутрь устройства, чтобы не произошло замыкания.
 • На приборной панели пульт от магнитолы оставлять не рекомендуется.
 • Литиевые аккумуляторы рекомендуется менять только на оригинальные, так как они могут взрываться.
 • Аккумуляторы нужно хранить в недоступном для детей месте и не подвергать нагреванию на солнце или огне.

Основные механизмы и регуляторы на передней панели магнитолы JVC:

 • В левом нижнем или другом углу может находиться кнопка отсоединения панели магнитолы.
 • Круглая ручка — регулятор громкости. На некоторых моделях громкость регулируется кнопками с обозначениями «+» и «-».
 • Дисплей. Показывает состояние магнитолы, название треков, альбомов, другую информацию.

Питание отключается кнопкой со значком включения или source. Для этого ее необходимо нажать и подержать. Регулировка громкости происходит с помощью кнопок «vol +» и «vol -». В остальном эксплуатация такая же, как у любой аудиотехники. Кнопка с треугольником — воспроизведение; с двумя треугольниками вперед и назад — «следующий трек» или «следующий альбом».

Переключаться можно на предыдущий трек и альбом.

Кнопка с квадратиком останавливает воспроизведение.

Для каждой модели магнитолы JVC имеется свой мануал. И хотя общие принципы использования магнитолы одинаковые, у каждой модели есть особенности и дополнительные возможности, с которыми лучше ознакомиться в инструкции к данной модели.

Как настроить магнитолу

При первом включении необходимо настроить магнитолу JVC. Как только устройство будет включено, необходимо сбросить демонстрацию.При отображении дисплеем информации «Cancel Demo» — «Press» — «Volume Knob» нужно проделать следующие действия:

 • нажать ручку регулировки громкости;
 • затем нажать ее еще раз, должна появиться запись «Demo Off».

Кроме того, нужно настроить магнитолу, установив базовые параметры. Настройка автомагнитолы на базовые параметры выполняется так:

 • нажимаем и удерживаем кнопку с квадратиками, над которой нарисована шестеренка;
 • нужный элемент выбирается поворотом регулятора громкости (или стрелками в случае с кнопочным вариантом);
 • чтобы выбрать активный элемент, нужно нажать ручку регулятора громкости;
 • затем для выхода снова нажать кнопку с квадратиками и шестеренкой над ней.

Автомагнитолу так можно настроить под любые параметры. Достаточно выбрать нужное значение. Список базовых параметров подскажет инструкция, предназначенная для нужной модели. Когда установка базовых параметров закончена, можно приступать к эксплуатации. Таким же образом настраиваем не только базовые параметры, но и любые другие по необходимости.

Настройка времени

Настройка автомагнитолы предполагает установку даты и времени. Для выполнения этих задач нужно:

 1. Нажать и удерживать кнопку с квадратиками и шестеренкой.
 2. Выбрать Clock поворотом регулятора громкости, затем — нажатием, когда данный пункт меню будет активен.
 3. Поворотом регулятора громкости находим пункт настройки Clock Adjust и нажимаем регулятор для входа в пункт меню.
 4. Поворотом регулятора прокручиваем часы и минуты до нужных значений и нажимаем ручку регулятора, когда нужное значение выбрано.
 5. Теперь нужно выбрать формат — поворачиваем ручку громкости до пункта Clock Format и нажимаем ее.
 6. Поворотом выбираем 12 или 24-часовой формат и нажимаем ручку громкости.
 7. Для установки даты поворачиваем регулятор до пункта меню Date Set.
 8. Выбираем значения даты поворотом регулятора громкости, затем — нажатием, когда нужные значения достигнуты.
 9. Выходим нажатием кнопки с квадратиком и шестеренкой.
Читайте также:  Синтаксический разбор предложения с вопросами

Время на магнитоле JVC и дату можно устанавливать, когда это необходимо и после базовых настроек. Например, при путешествии на автомобиле в другие регионы страны.

Как найти неисправность

Автомагнитола, как и другая техника, со временем может выходить из строя и иметь различные неисправности. Чтобы понять, как найти неисправность в JVC RC и других магнитолах, нужно знать, что основных причин может быть несколько:

 • Загрязнение и механическое повреждение магнитолы. Со временем в механизмах скапливается пыль и грязь, что может привести к проблемам.
 • Перепады напряжения могут вызвать неисправность в электрических цепях.

Качественный ремонт автомагнитолы сможет выполнить только профессионал. Механические неисправности можно устранить самостоятельно с помощью чистки магнитолы. Но если подобных навыков никогда не было, то лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Если не включается

Когда магнитола не включается, то причина может скрываться в отсутствии питания. Стоит проверить контакт CN701, на котором должно быть напряжение 14 В.

При отсутствии напряжения заменяют транзисторы или стабилитрон.

Другой причиной, когда включение не происходит, может стать отсутствие сигнала питания.

Если не работают кнопки

Кнопки могут ломаться при механическом повреждении или просто забиваться грязью либо пылью. Во втором случае поможет чистка магнитолы. При поломке кнопок, возможно, новые кнопки придется поискать на автолюбительских форумах, в сервисах, при покупке старой техники с рук. Панель заменить будет проще, но все зависит от ситуации и модели магнитолы.

Многие продавцы давно отказались от замены деталей и при поломке какой-то детали предлагают заменить весь механизм или приобрести новое устройство. Выручить могут специализированные ремонтные мастерские, которые скупают старую технику на запчасти и с их помощью выполняют ремонт. Главное, чтобы стоимость такого ремонта не была близкой к стоимости нового устройства.

Instalación / установка, Advertencias / предупреждения

Manual de instalación/conexión
Руководство по установке/подключению

© 2009 Victor Company of Japan, Limited

Tornillos de cabeza plana (M5 × 8 mm) / Болты с плоской
головкой (M5 × 8 мм) *

Instalación de la unidad sin utilizar la cubierta / При установке устройства без
использования муфты

Montaje en el tablero / Монтаж

• Para evitar cortocircuitos:
– Desconecte el terminal negativo de la batería y realice todas las conexiones eléctricas antes de instalar la

– Cubra los terminales de los conductores NO UTILIZADOS con cinta aislante.
• Asegúrese de volver a conectar a masa esta unidad al chasis del

automóvil después de la instalación.

• Reemplace el fusible por uno con la corriente especificada.

Conecte los altavoces con una potencia máxima de más de 50 W
(impedancia de 4 Ω a 8 Ω). De lo contrario, cambie el ajuste GAIN>. (Consulte la página 16 del MANUAL DE INSTRUCCIONES).

• El sumidero térmico estará muy caliente después del uso.

Asegúrese de no tocarlo al desmontar esta unidad.

• Предотвращение короткого замыкания:
– Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора и установите все электрические соединения

перед установкой устройства.

–Обмотайте выводы НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ проводов изоляционной лентой.
• После установки обязательно заземлите данное устройство на шасси автомобиля.
• Замените плавкий предохранитель на предохранитель установленного номинала.
• Подключите динамики с максимальной мощностью более 50 Вт (сопротивление от 4 Ω до 8 Ω). В

• Радиатор во время использования сильно нагревается. Старайтесь его не трогать во время

12 V CC, NEGATIVO a masa /
12 В пост. тока, ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ заземление

Al sistema de automóvil /
К автомобильной системе

Necesitará los kits de instalación que correspondan con su vehículo. /
Необходим комплект установки, который соответствует Вашему автомобилю.

Verifique el sistema de batería de su
vehículo /
Проверьте систему аккумулятора в
автомобиле

Extracción de la unidad / Удаление устройства

Primero libere la sección trasera. / Сначала отсоедините заднюю часть.

La siguiente ilustración muestra una instalación típica. Si tiene alguna pregunta o necesita información
acerca de las herramientas para instalación, consulte con su concesionario de JVC de equipos de audio para
automóviles o a una compañía que suministra tales herramientas.

Sumidero térmico / Радиатор

На следующих иллюстрациях показана типовая установка. Если у Вас есть какие-либо вопросы,
касающиеся установки, обратитесь к Вашему дилеру автомобилнего специалиста JVC или в
компанию, поставляющую соответствующие принадлежности.

Realice las conexiones eléctricas requeridas
(consulte la página 2).
Выполните необходимые подключения
контактов, как показано на оборотной
стороне этой инструкции (см. стр. 2)

Doble las lengüetas apropiadas para retener
firmemente la manga en su lugar.
Отогните соответствующие фиксаторы,
предназначенные для прочной установки
корпуса.

Instale la unidad a un
ángulo de menos de 30˚.
Установите устройство
под углом менее 30°.

Al poner la unidad vertical, tenga cuidado de no dañar el fusible provisto en la parte posterior.

No suministrado con esta unidad.

Устанавливайте устройство таким образом, чтобы не повредить предохранитель, расположенный

Hе входит в комплект поставки.

PRECAUCIONES sobre las conexiones de la fuente de alimentación y de
los altavoces

• NO conecte los conductores de altavoz del cable de alimentación a la batería de automóvil, pues podrían

producirse graves daños en la unidad.

• ANTES de conectar a los altavoces los conductores de altavoz del cable de alimentación, verifique el

conexionado de altavoz de su automóvil.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ по питанию и подключению
громкоговорителей

• НЕ подключайте провода громкоговорителей к аккумулятору автомобиля, иначе устройство

• ПЕРЕД подключением проводов громкоговорителей к кабелю питания громкоговорителя

проверьте схему соединений громкоговорителей в Вашем автомобиле.

Lista de componentes / Комплект
поставки
A Panel de control / Панель

B Cubierta / Муфта (×1)
C Placa de guarnición /

Ссылка на основную публикацию
Стим показывает что я не в сети
Не редко пользователи Steam встречаются с проблемой, когда подключение к интернету есть, браузеры работают, но клиент Стим не грузит страницы...
Смарт часы что они умеют
В этой статье мы поговорим о том, для чего нужны умные часы, а также какими функциями они располагают чаще всего....
Смарт часы самсунг с сим картой
Хотите быть современным и модным человеком? Перестать зависеть от своего громоздкого смартфона? Только представьте, вы можете не брать телефон на...
Стим саппорт украли аккаунт
Если ваш аккаунт Steam украли или взломали, то до его восстановления вам необходимо выполнить действия, указанные ниже, иначе аккаунт может...
Adblock detector